Privacyverklaring.


Bedankt voor je interesse in een functie bij Bechtle. We zijn ons bewust van het belang van jouw gegevens en verwerken de door jou in het kader van het sollicitatieformulier ingevulde persoonsgegevens alleen met als doel de effectieve en correcte afhandeling van de sollicitatieprocedure en om in het kader van het sollicitatieproces contact met je op te nemen. Geen gegevens worden aan derden verstrekt zonder jouw toestemming. In dit document informeren we je over het verwerken van jouw persoonsgegevens door Bechtle en over de aan jou toegekende rechten volgens de privacywet.

Verantwoordelijke organisatie / functionaris voor gegevensbescherming

Adres: Bechtle AG, Bechtle Platz 1, DE-74172 Neckarsulm
Contactinformatie: kontakt@bechtle.com, + 49 7132 981 - 0
Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming: privacy@bechtle.com

Categorieën/Herkomst van de gegevens

In het kader van het sollicitatieformulier wordt je gevraagd om je persoonsgegevens in te vullen. Hierbij wordt gelet op het beginsel van minimalisering van de gegevensverwerking en een zo beperkt mogelijke gegevensopslag, doordat je alleen die gegevens hoeft in te vullen die we nodig hebben om je sollicitatiedossier te controleren, zoals bijv. je CV, of waartoe we wettelijk verplicht zijn om ze te verzamelen.

Deze verplichte gegevens zijn voorzien van een *(sterretje). Zonder deze gegevens kunnen we je sollicitatiedossier helaas niet controleren en daarom weigert ons sollicitatiesysteem in dit geval, om je sollicitatiedossier te uploaden. Uiteraard kun je ook vrijwillig gegevens toevoegen aan je sollicitatieformulier.

In het kader van de sollicitatieprocedure verzamelen en verwerken we de volgende persoonsgegevens:

• Je stamgegevens (bijv. naam, voornaam, naambijvoegsels, titel, geboortedatum),
• Kwalificatie- en opleidingsgegevens (bijv. CV, diploma's),
• Contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mailadres),
• In voorkomend geval talenkennis en IT-kennis,
• In voorkomend geval werkvergunning / verblijfsvergunning,
• In voorkomend geval strafblad / bewijs van goed gedrag,
• In voorkomend geval rijbewijs.
• Vrijwillig: Gegevens over hoe je deze vacature gevonden hebt, over vroegst mogelijke begindatum, regionalen mobiliteit, gewenst aantal uren en duur van de inzet, eerdere dienstverbanden bij Bechtle of sociale betrokkenheid.
• Om veiligheidstechnische redenen wordt ook je IP-adres verwerkt.

Je kunt diverse gegevenscategorieën resp. relevante sollicitatiegegevens - ook geheel vrijwillig - uploaden op ons platform via jouw desbetreffende social media profiel.

Je persoonsgegevens worden in principe direct bij jou verzameld in het kader van de sollicitatieprocedure. Bij wijze van uitzondering worden je persoonsgegevens bij bepaalde constructies ook via andere instanties verzameld, bijvoorbeeld door uitzendbureaus.

Bovendien gebruiken we persoonsgegevens die we toelaatbaar verkregen hebben via openbare directory's (bijv. zakelijke netwerken).

Doelstellingen en rechtsgrondslagen van gegevensverwerking

Bij het verzamelen en verwerken van je persoonsgegevens worden altijd de bepalingen van EU AVG, het nieuwe Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) en alle verdere (arbeids-)wettelijke bepalingen nageleefd.

Conform artikel 88, paragraaf 1 EU AVG in verband met § 26, alinea 1 BDSG (nieuw) mogen persoonsgegevens van werknemers ten behoeve van een dienstverband worden verwerkt, ter zake een beslissing over het aangaan van een dienstverband of ter zake het begin of de beëindiging na het aangaan van een dienstverband.

Daarnaast kan een toestemming voor gegevensverwerking, inclusief bijzondere categorieën van persoonsgegevens, voortvloeien uit verdere wetten, vooral op grond van branche specifieke (compliance-)richtlijnen.

Een toestemmingsvoorschrift inzake gegevensbescherming kan natuurlijk ook jouw toestemming voor gegevensverwerking weergeven. Hiermee informeren we je over de doelstelling van de gegevensverwerking en over je recht op bezwaar conform artikel 7, paragraaf 3 EU AVG , artikel 88, paragraaf 1 EU AVG in verband met § 26, alinea 2 BDSG (nieuw). Mocht de toestemming ook betrekking hebben op het verwerken van bijzondere categorieën van persoonsgegevens, dan zullen we daar in de toestemming nadrukkelijk op verwijzen, artikel 88 paragraaf 1 EU AVG in verband met § 26, alinea 3 BDSG (nieuw).

Een verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 9 paragraaf 1 EU AVG gebeurt alleen dan, als dit op grond van rechtsregels vereist is en er geen reden is om aan te nemen dat jouw legitieme belangen bij uitsluiting van de verwerking prevaleren, artikel 88, paragraaf 1 EU AVG in verband met § 26, alinea 3 BDSG (nieuw).

Voor het herkennen van sollicitaties worden bepaalde, rudimentaire gegevens van sollicitanten in onze systemen opgeslagen voor de duur van 365 dagen (bij stagiairs voor de duur van 180 dagen). Hierbij gaat het om je naam, geboortedatum, e-mailadres en (intern toegewezen) sollicitantennummer.

Opslagduur van de gegevens

Zodra je gegevens niet meer vereist zijn voor bovengenoemde doeleinden, dan worden je gegevens door ons verwijderd. We slaan je gegevens voor bovenstaande doelstellingen op, totdat de sollicitatieprocedure is afgesloten en desbetreffende termijnen zijn verlopen - maximaal zes maanden na het verkrijgen van een beslissing.

Het langer bewaren van deze gegevens gebeurt alleen dan als wij hiertoe verplicht of bevoegd zijn, bijv. als je ons toestemming hebt gegeven om je gegevens voor een bepaalde langere duur op te slaan of ter uitoefening van een recht. Regelgeving die ons tot bewaren verplicht, is bijvoorbeeld te vinden in het Wetboek van Koophandel en in de Belastingwet. Bovendien moeten verjaringstermijnen in acht genomen worden.

Let, in samenhang met je account (dit bestaat ten minste uit jouw volledige naam en e-mailadres), op het volgende: De toegangsgegevens voor het betreffende sollicitantenaccount worden verwijderd na zes maanden.

Een verlenging is alleen mogelijk als je ons daarvoor nadrukkelijk toestemming geeft; dan wordt je account weer met zes maanden verlengd. Als een gebruiker bij het verstrijken van zijn bewaartermijn nog een lopende sollicitatie heeft, wordt de bewaartermijn verlengd tot het einde van deze sollicitatie.

We verwerken je sollicitatiegegevens in anonieme vorm en slaan deze ook in anonieme vorm op voor statistische doeleinden, dus zonder gebruik te maken van persoonsgegevens van de sollicitanten, waardoor een koppeling met jouw persoon is uitgesloten.

Veilige omgang met persoonlijke gegevens

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van je gegevens zo goed mogelijk te beschermen, nemen wij passende veiligheidsmaatregelen. Je sollicitatiedossier wordt door ons sollicitatiesysteem in gecodeerde vorm verzonden. De voorzorgsmaatregelen inzake gegevensback-up zijn altijd in overeenstemming met de huidige stand van de techniek.

Ontvangers van gegevens / Categorieën van ontvangers

In onze onderneming zorgen we ervoor dat alleen de afdelingen en personen jouw sollicitatiedossier krijgen die dit nodig hebben voor de sollicitatieprocedure. Let wel dat als je gelijktijdig resp. meerdere (directe) sollicitaties bij verschillende firma's binnen de Bechtle Groep hebt lopen, de betreffende personeels- en gespecialiseerde afdeling kennis kunnen nemen van de betreffende sollicitaties met inbegrip van hun status.

Een interne gegevensoverdracht binnen de Bechtle Groep gebeurt alleen als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven. Een overzicht van de Bechtle Groep vind je hier: https://www.bechtle.com/nl/over-bechtle/onderneming/de-bechtle-groep  en de Engelse versie vind je hier: https://www.bechtle.com/nl-en/about-bechtle/company/bechtle-group-companies

Recht van inzage van de betrokkene

Jouw recht van inzage als betrokkene is vastgelegd in artikel 15 - 22 EU AVG.
Dit omvat:

• Het recht van inzage van de betrokkene (artikel 15 EU AVG),
• Het recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid) (artikel 17 EU AVG),
• Het recht op rectificatie (artikel 16 EU AVG),
• Het recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 EU AVG),
• Het recht op beperking van de verwerking (artikel 18 EU AVG),
• Het recht van bezwaar (artikel 21 EU AVG).

Om je rechten te doen gelden, gelieve contact op te nemen met:privacy@bechtle.com

Als we je gegevens verwerken om legitieme doelstellingen te vervolgen, dan kun je altijd bezwaar maken tegen deze verwerking om bijzondere persoonlijke redenen; dit geldt ook voor het profileren op basis van deze bepalingen.

We verwerken je persoonsgegevens dan niet meer, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen bewijzen, die prevaleren boven jouw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij de verwerking ter vaststelling, ter uitoefening of ter verdediging van rechtsvorderingen dient.

Als we jouw persoonsgegevens verwerken voor mailings, heb je het recht om bezwaar te maken zonder opgave van redenen; dit geldt ook voor het profileren, voor zover het met zulke mailings samenhangt. Maak je bezwaar tegen het verwerken voor mailings, dan zullen we jouw persoonsgegevens niet meer voor dit doel verwerken.

Bezwaarrecht

Je hebt het recht van bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Doel van verstrekking aan derde landen

Gegevensoverdracht in derde landen (buiten de Europese Unie resp. de Europese Economische Ruimte) vindt alleen dan plaats, voor zover jij ons daartoe toestemming hebt verleend, of als dit wettelijk is voorgeschreven.

Verplichting om de gegevens beschikbaar te stellen

Een beslissing over het aangaan van een dienstverband – een al dan niet succesvolle sollicitatie – is zonder de beschikbaarstelling van bepaalde persoonsgegevens niet mogelijk. Ook in dit stadium moeten wettelijke rechten en plichten in acht genomen worden, die bepalen dat bepaalde gegevens moeten worden opgevraagd.

Geautomatiseerde afzonderlijke beslissingen

Let erop dat we doorgaans geen compleet geautomatiseerde verwerkingsprocessen gebruiken om tot een beslissing te komen.